RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:
1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest „DUBWAR” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rawiczu przy ul. Z. Ryblewskiej–Cichońskiej 8A/2, 63-900 Rawicz, będąca wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000283679 .
2)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z rezerwacją/nabyciem/najmem nieruchomości. ADO przetwarza Pana/Pani dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, PESEL, numeru telefonu, adresu e-mail, imion rodziców, seria i nr dowodu osobistego.
3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit b), c), f) RODO (zwana dalej podstawą prawną), czyli jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą oraz jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z przepisów prawa cywilnego, przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości, a także w celu prowadzenia komunikacji biznesowej, w tym w celach marketingowych i mogą być udostępniane osobom trzecim w celu realizacji zamówień.
4)Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich nie podanie uniemożliwi zawarcie i wykonanie umowy wymienionej w punkcie 2 powyżej.
5)Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą zostać w szczególności: 
a.Uprawnione organy publiczne,
b.Podmioty dostarczające korespondencję, 
c.Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji, 
d.Podmioty przetwarzające dane w imieniu ADO uczestniczącym w wykonywaniu obowiązków ADO - podmiotom świadczącym ADO usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową – działającym na zlecenie ADO;
e.Podmioty współpracujące z ADO w związku z wykonywaniem łączących ADO umów handlowych;
f.innym administratorem przetwarzającym Pana/Pani dane we własnym imieniu:
- podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
- podmiotom współpracującym z ADO przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych; 
6)Dane przetwarzane będą przez czas wykonywania umowy wymienionej w punkcie 2 powyżej (podstawa prawna: obowiązek prawny) lub przez czas, w którym ADO może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku np. karę finansową, administracyjną nałożoną przez organy administracji publicznej, a także przez do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 f) RODO – nazywaną „prawnie uzasadnionym interesem ADO”). 
7)Informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do:
a.dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii, 
b.sprostowania swoich danych osobowych,
c.żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, w granicach prawa,
d.przenoszenia danych,
e.usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania, np. zakończono przechowywanie dokumentacji w okresie wynikającym z przepisów prawa.
W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora przysługuje Pani/Panu prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Z uprawnień może Pani/Pan skorzystać kontaktując się z Administratorem Danych Osobowych pisemnie na adres wskazany w punkcie 1 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@dubwar.pl.
8)Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych..